Guds hemmelighet

Rom 16:25

Lovet være Gud, Han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider.

 

Denne hemmeligheten ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i tidligere slekter, slik den nå ved Ånden er blitt åpenbart for Hans hellige apostler og profeter. (Ef 3:5) 

Jesus snakker om Guds hemmelighet (Mark 4:11) som har vært skjult fra evighet av (Rom 16:25) og når Han vandret her på jorden så var det en del ting Han ikke kunne ta opp pga tiden var ikke moden for dette. (Joh 16:12/Ef 3:5)

 

Hva er denne hemmeligheten og hvorfor kunne han ikke ta opp dette med oss når han først var her på jorden?

 

Hvilken tid levde Jesus på når Han var her med oss? Han levde under loven og måtte derfor forholde seg til den som alle de andre. (Gal 4:4-5) Det fantastiske er at Han klarte å leve fullkomment, brøt ingen av budene og nettopp det var en av oppgavene Hans og en del av Guds hemmelighet. På den måten levde Han livet for oss som vi selv ikke klarte eller klarer. Hvem har ikke prøvd å ha de ti bud som en rettesnor i livet eller prøvd å være snill og tålmodig og misser gang på gang. Problemet er at når vi har fokus på loven, så vil vi gjøre det som den sier.(Rom 7:5, Rom 7:19-23) Vi klarer ikke å leve opp til loven og derfor er den ikke fullkommen og var kun en midlertidig ordning. (Hebr 7:19 / Rom 8:3)

 

Så Jesus kom for å tilrettelegge for en bedre pakt som ville gjøre det enklere for oss. Ved at Han levde et fullkomment liv som menneske og holdt hele loven fikk han en juridisk rett til å ta på seg straffen for all verdens synd en gang for alle.

 

Jesus var født av en jødisk kvinne, Maria (Matt 1:18-25) og var sendt først og fremst til det jødiske folk, Isralittene. (Matt 15:24) Det var hovedsaklig dem Han henvendte seg til med unntak av noen få tilfeller hvor vi fikk et glimt av den hemmeligheten som Gud hadde i vente for oss allesammen.

 

Hvorfor var Jesus først og fremst sendt til Jødene? Det var ikke mer enn rett og rimelig at de fikk først muligheten til å vende om og ta imot gledens budskap om hva som var i vente. De var det folkeslaget som var Guds eiendomsfolk på jorden og var kjent for å ha kun en Gud. (5. Mos 7:6) Desverre så forkastet mange jøder denne muligheten og Jesus ble ikke tatt vel imot av sine egne. Men en rest skulle komme til tro og få åpenbart den hemmelighet som var i vente. (Rom 11:5)

 

Jesus ikke bare levde livet fullkomment for hver og en av oss men han var også villig til å dø for deg og meg. Dette var neste skritt i guds hemmelige plan. Men hvorfor skulle alt være hemmelig? Det var for at hverken Satan eller mennesker skulle ødelegge eller forkludre denne geniale planen.For Jesus motstandere trodde nettopp at de skulle bli kvitt Jesus en gang for alle når det hengte Ham på et kors.

 

Men de ble ikke kvitt Jesus og verdens største under ble en realitet på korset. Jesus tok på seg all straff for alt det gale vi har gjort eller gjør. Straffen for synd er døden og Jesus døde nettopp for deg og meg.

 

Jesus levde også livet for oss og kravene som var rettet mot oss er nå gjort opp for. Slik at ingen kan komme å anklage deg for noe. (Kol 2:14) På den måten er loven oppfylt og dermed avskaffet. (Matt 5:17-18) Den varte kun frem til Guds verk på Golgata hvor Han ofret sin egen sønn. (Gal 3:24-25) Et fullkomment offer en gang for alle.(Heb 9:12/10:12)

 

Guds fullkomne og geniale plan har gjort at vi ikke lenger blir dømt for våre dårlige handlinger. Krav er byttet ut med nåde og vi kan ikke miste vår rettferdighet. (Rom 11:29)

 

Så nå er det ikke bare jødene som er Guds folk lenger, men har innlemmet alle folkeslag på jorden. (Ef 3:5-6)  Og Guds rike er ikke bare i himmelen lenger men også her på jorden. 

 

I en oppsummering kan vi si at vi er Guds verk skapt på nytt i Jesus

Kristus til gode gjerninger som Gud allerede har gjort ferdige på forhånd så vi kan vandre i dem. (Ef 2:10)

 

Det oppmuntrende er at vi ikke lenger behøver å forholde oss til loven og prøve å være god og snill. Eget strev legger ingenting til det som Jesus allerede har gjort for oss. (Ordsp 10:22). Når du ser at Gud elsker deg selv når du feiler (uansett hva det er) og at Han ikke tilregner deg dine feiltrinn, har fortsatt tro på deg, velsigner deg rikelig. Ja, det gjør noe med livet ditt og du får bare lyst til å gjøre det gode. Når du ser at du er rettferdig vil føre til rettferdige handlinger.

 

Hva er nøkkelen til dette livet? Er det slik at alle mennesker er frelst uansett nå på grunn av Hva Jesus har gjort for oss? Ja, men du må ta imot denne "gaven" og tro  på Jesus Guds sønn og hva Han har gjort for deg. (Rom 10:9-10)

 

Guds fred og all ære til vår Gud og Jesus Kristus.

Jesus oppfylte loven!

Rom 10:4

Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud

 

Mange har gjerne gått rundt og følt at en ikke leser nok i Bibelen, fortjener ingenting, svikter i bønn, mangel på gode gjerninger og vi forstår gjerne ikke bibelvers som Rom 8:1 - "Ingen fordømmelse for den som er i Kristus" blir liksom bare enn bekjennelse uten mening.  Fordømmelsen er med på å ødelegge gleden i hverdagen og stenger for å ta i mot Guds velsignelser. Slik har det i hvertfall vært for meg helt til Gud viste meg sannheten om evangeliet.

 

Som kristen så har en gjerne et oppriktig hjerte om å leve et liv slik som Gud virkelig vil at vi skal leve det. Og uansett hvilken forståelse vi har av hva som er korrekt lære så er det viktig at vi ikke gjør narr av hverandre, men heller oppmuntrer og ber Gud om visdom. Men samtidig så bør en kunne begrunne sin lære ut fra Guds ord og ikke bare tro at det er slik pga en har hørt det fra talerstolen. 

 

Jeg opplevde at det kunne være litt vanskelig å være kristen og tror ikke jeg er alene om det. Kravene stod liksom i kø og klarte ikke å leve opp til forventningene. Gikk noe galt i livet så var det liksom ikke noe annet å vente for jeg gjorde ikke alt som jeg trodde Gud forventet av meg og dermed var ekludert fra velsignelsene. Men er det slik det skal være. Hva er det som ikke stemmer. 

 

For en del år siden fikk jeg høre av en god venn at en kan ikke synde som en kristen og at loven gjaldt ikke lenger  Jeg trodde vedkommende var helt på vidden og var lurt trill rundt. Slik jeg hadde lært Guds ord så var dette helt uakseptabelt. Så dette skulle jeg motbevise. 

 

Så jeg begynte å studere Bibelen mer enn jeg noen gang har gjort. Dette var starten på en herlig reise i Guds ord hvor jeg virkelig ble fri fra fordømmelse og krav. 

 

Hvem har ikke hørt at Jesus kom ikke for å avskaffe loven men for å oppfylle. Hva betyr da å oppfylle noe?

 

Hva var vitsen med at Jesus levde et perfekt liv på jorden. Han levde livet for deg og meg. I tillegg tok Han all straff og var villig å dø for hver enkelt av oss?

 

Det står at loven skal forgå når alt er oppfylt og hva sa Jesus på Korset; "det er fullbrakt". 

 

La oss bruke andre ord for å forklare dette nærmere. Når du har fullført nedbetalingen av ditt lån, står du da fortsatt i gjeld til banken? Selvsagt ikke og hva skjedde egentlig på korset?

 

Jesus betalte vår gjeld og skyldbrevet ble naglet fast til korset. Vi kan nå stå rene og hellige fremfor vår Gud. 

 

Vi står alle i utgangspunktet skyldig ovenfor vår Gud og Jesus betalte denne gjelden vår med sitt liv. Det betyr at hver enkelt av oss som tror på Jesus går fri. Ingen kan anklage oss for noen ting lenger. 

 

Hva betyr det i forholdt til loven? 

 

Det var ikke Guds store drøm å innføre loven, de ti bud. Det var noe vi selv ba om akkurat som på samme måte som når Isralittene ønsket seg en Konge og fikk Saul når det var meningen at Gud selv skulle være konge. (1. Sam 8:7 / Apg 13:21)

 

Loven ble lagt til for overtredelsenes skyld og skulle vare inntil ætten skulle komme.  Men den hadde ikke kraft til å levendegjøre for da ville jo den ha gjort oss rettferdig. (Gal 3:19-21) Så derfor var ikke loven fullkommen. Loven fremhevet det som skjedde i Edens hage når de spiste av treet som hadde kunnskap om godt og vondt som er et bilde på loven. Ved loven lærte vi synden å kjenne og fikk se at det fører til død og behovet for en frelser vokste frem. 

 

Loven skulle oppdra oss og vise oss at dette klarer vi ikke å leve etter ved egen hjelp. Og det tror jeg vi alle kan bekrefte at vi klarer ikke å leve opp til denne standeren.  Så lovens tid skulle vare frem til det kom en ny pakt, altså frem til Jesus kom. (Rom 10:4 / Gal 3:24).

 

Hvem er det som "tukter" oss nå da kan du gjerne spørre?

 

Det er viktig å se at gjelden er betalt for hver av oss som tror på Jesus. Og det en gang for alle. Det finnes kun en synd igjen og det er å ikke tro på Jesus. Det er faktisk den største synden en kan begå og som fører til død.

 

En annen egenskap som loven har er at den får oss til å gjøre det den sier. (Rom 7:5) Er det da fornuftig å ha den som en rettesnor i livet? 

 

Hvis du absolutt skal holde fast på loven hva betyr egentlig det? En ønsker å bli rettferdiggjort av loven og er dermed falt ut av nåden. (Gal 5:4) Du er da skyldig til å holde hele loven med de konsekvenser det medfører hvis en ikke klarer det. 

 

Så det er viktig at vi har ett rett bilde av hvorfor loven ble gitt. Loven er absolutt hellig rettferdig og godt, men det er viktig å forstå hvorfor loven kom og forholde seg til den slik Gud vil.

 

Pauls snakker om at det er nåden som oppdrar oss og sier at loven som er skrevet på steiner er dødens tjeneste. (2.Kor 3:7)

 

Loven sier at vi "skal og må" og velsignelsen kommer ut fra hvor flink vi er. Det handler om å gjøre rett. Men det blir jo lovisk. Men nåden gjør det slik at vi får lyst til å gjøre det gode og det blir en frukt i livet vårt.

 

Så med andre ord er det ingen grunn til at vi på død og liv skal holde på budene som bare skaper fordømmelse.

 

Selvfølgelig vil Gud at vi skal leve rett, for det er godt for oss. Men er det loven eller nåden han benytter i oppdragelsen?

 

Så vær ikke lenger under fordømmelsens tjeneste men se at Jesus har satt oss fri, slik at vi kan med frimodighet kan ta imot alt det som Gud ønsker å gi oss. 

 

Han ønsker at vi skal ha rett fokus og det er Jesus Kristus og Hans verk på korset. Søk først Guds rike så skal du få alt det andre i tillegg. Når vi virkelig SER at Gud ikke holder noen ting opp i mot oss. At Han ikke lenger tilregner oss alt det gale vi har gjort eller gjør. Men kun øser ut av sin kjærlighet og når vi ser og forstår vil det føre til at vi produserer gode frukter i våre liv. 

 

Vi må ha tiltro til at Jesus verk på korset er mer enn godt nok og at vi behøver ikke å hjelpe til. Eget strev legger ingen ting til eller fra (Ordsp 10:22). Guds nåde er mer enn nok for deg (2. kor 12:9).

 

Denne nåden er det som oppdrar oss slik at vi sier nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettferdig og Gudfryktig i den verden som nå er (Titus 2:11-12).

 

Til og med kong David var misunnelig på oss som skulle få leve i den tid hvor Gud ikke lenger tilregner oss vår synd (Salm 32:2 / 2.Kor 5:19).

 

Må Guds nåde få bo rikelig hos deg og all ære til vår Gud og Jesus Kristus i all evighet.

 erdig for Gud

Det sanne vintre

Når Jesus vandret på jorden talte han mye i lignelser, gjerne når Han skulle forklare Guds rike. I Johannes evangeliet kapitel 15 forteller Jesus at Han er det sanne vintre. Og at Gud er bonden som vanner, gir grobunn og tar bort grener som visner og ikke bærer frukt. (Joh 15:1-8)

Historien om det sanne vintreet i Johannesevangeliet er et fantastisk bilde på det nye livet etter korset. Her gir Jesus et lite innblikk i hemmligheten som Gud skal åpenbare i den nye pakt.

Det er et bilde på livet i Kristus og uten Ham så er vi en gren som ikke bærer frukt og derfor hogd av og dermed borte fra Gud. Vi lever ikke lenger selv, men det er nå igjennom Kristus vi får kraft og styrke fra vår Gud. Næringen og veksten i våre liv kommer ikke lenger fra hva vi spiser eller gjør, men fra livets tre, Jesus.

At et tre blir brukt som et bilde på Jesus finner vi allerede i Første Mosebok i Edens hage. (1.Mos 2:9) Her har vi to spesielle tre, livets tre som er bilde på Jesus og treet med kunnskap om godt og vondt som er et bilde på loven. (1.Mos 2:17)

Adam fikk beskjed om at vi kun skulle spise frukt av livets tre og det samme budskapet har vi fått i dag. Men for at vi skulle få muligheten til det igjen så måtte Gud ta et oppgjør med treet som vi ikke skulle spise av, nemlig treet med kunnskap om godt og vondt. Forbannet være den som henger på et tre (5.Mos 21:22/Gal 3:13) og Jesus ble offret en gang for alle på Golgata, spikret fast til et tre eller mer korrekt en påle, eller et kors om du vil. (Joh 19:17-37)

Så i dag har Jesus gjennopprettet det som Adam og Eva klarte å forkludre til ved å stenge tilgangen til Livets tre som ville gi evig liv. (1. mos 3:22-24)

Samme beskjeden har vi fått i dag som Adam fikk i Paradis, nemlig å kun spise av Livets tre. (Åp 2:7 - 22:14)

Hva skjer om vi spiser av treet med kunskap om godt og vondt? Da kommer fordømmelse og missmot som fører til død.(1.Mos 2:17) Hvordan spiser en av det treet i dag? Da vil jeg spørre deg, hvor finner du kunnskap i dag som forteller deg hva som er galt? Helt korrekt, i De ti bud. Men vi trenger jo De ti bud som en rettesnor i våre liv!  Er det i trå med Guds ord? I Edens hage fikk de beskjed om at de ikke skulle ta til seg kunnskapen om godt og vondt. Paulus sier at loven som er skrevet på steiner er dødens tjeneste.(2.Kor 3:7)

En putter ikke ny vin oppi gamle vinsekker, med andre ord en blander ikke lov og nåde. (Matt 9:17)

Men Gud tåler ikke synd og vi skal jo ikke bryte budene. Det er helt riktig, Det var derfor Jesus ble hengt på korset for å ta et oppgjør med synden og tok på seg all straff for hele verden. Med andre ord det finnes bare en synd igjen på jorden og det er å ikke ta imot Jesus og det som Han har gjort på korset. (1.John 3:23)

Hvordan skal vi da gjøre det gode? Tenk over på hva som får deg til å gjøre gode gjerninger, være hjelpsom og gi av deg selv til andre. Er det når du føler deg nedfor, missmodig og syntes du ikke fortjener velsignelser fra Gud? Eller er det når du opplever kjærlighet, godhet selvom du forstår at dette er ufortjent, men allikevel blir du overøst med velsignelser. Det står at det er nåden som oppdrar oss, Guds kjærlighet som overgår vår forstand. Det er det som får oss til å handle rett uten at vi har fokus på hva som er rett og galt. (1.Tim 1:5-11/ Hebr 8:10 / Titus 2:12)

Jesus er det sanne vintreet, men hvem er det som steller med treet? Det er Gud vår Far som sørger for at treet får næring og at hver gren bærer mye frukt. (Fil 2:13)

Slik er det også med oss når vi er kommet til tro på Jesus. Det er Gud som forvandler våre liv slik at våre liv bærer gode frukter. Det er Han som gir vekst, vi får vandre i ferdiglagte gjerninger. (Ef 2:10) Eget strev legger ingenting til. ( Ordsp 10:22) Det handler ikke lenger om hva vi gjør, hverken godt eller ondt, men hva Jesus har gjort og gjør. Som Jesus er, slik er også vi i denne verden. (1.John 4:17) Et fantastisk budskap som gir håp og trøst i hverdagen. Det kommer ikke ann på meg lenger, men på Jesus Kristus som er fullkommen. Så vi kan nå trygt si at vi er Guds rettferdighet i Kristus. (Rom 3:26)

Vi er nå et hellig folk pga når roten er hellig så er også grenene det. (Rom 11:16)

Med andre ord så er Faderen målet og Jesus er veien til Gud.

Gud viser sin godhet mot oss som er innpodet i vintreet og strenghet mot dem som er hogd av. (Rom 11:22)

Å bli i Kristus er å tro det som Han har tilveiebrakt på korset hvor han tok all vår straff slik at vi går fri. Gud var villig til å ofre sin Enbårne Sønn slik at vi skulle får evig liv sammen med dem. Du er Guds øyensten og Han kjente til deg allerede når du var i din mors mage. Du er ingen tilfeldighet og Gud ønsker at dine talenter, drømmer skal være en del av din hverdag, med andre ord: at du virkelig skal få være den Gud har skapt deg til.

Det handler om ditt liv!

Hvem har ikke hørt eller sagt at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi aner. Livet og naturen har en slik orden og så intelligent sammensatt at det vitner om en skaper som overgår alt. Hvem har ikke spurt seg selv eller lurt på hvem er jeg, og finnes det en Gud eller noe der oppe? Noen mener at vi lever i en moderne tid og har kommet forbi dette stadiet. Tro og religion er et forbigått stadium og vår historie og fremtid ligger i oss selv og i vitenskapens hender. Men realiteten er at i dagens samfunn har interessen og behovet for det åndelige aldri vært så stor, og antall troende er større enn noen gang.

Hvis det finnes en Gud som har skapt universet, jorden og alt liv, hvor er Han? Hvorfor gir Han ikke lyd i fra seg og tar tak i all urettferdighet som skjer kan du gjerne spørre. Men er Han stille?

Alle religioner har en Gud som de ber til med ulike navn, og noen spør seg om ikke det er den samme Gud alle tilber. En ting som er helt sikkert er at alle er opptatt av bli godkjent av den Gud en tror på, og her er det store variasjoner. Alle mener at de har den rette lære og det er ikke rart at mange kan bli forvirret. Men hvorfor er Guds ord, Bibelen den eneste sanne veien til Gud? Er ikke det bare viktig at vi blir gode mennesker og lever så godt vi kan og det er det samme hvilken Gud vi ber til?

Guds ord har overlevd alle epoker i verdenshistorien og går helt tilbake til jordens opprinnelse. Bibelen er den mest solgte bok igjennom tidene og er det fortsatt. Trykkekunsten ble oppfunnet pga den. Bibelen er historisk, geografisk og profetisk korrekt og er meget godt dokumentert. Det finnes rundt tre tusen dokumenter utenom Bibelen som kan dokumentere dens troverdighet. Ja, men den er jo skrevet av mennesker? Det er klart, hvem ellers. Gud er praktisk og "arbeider" igjennom sitt folk. Men det står at Gud selv våker over sitt ord som er blitt skrevet av mennesker med inspirasjon fra Den Hellige Ånd.

Er det farlig det som står i Bibelen? Er det slik at en blir helt hjernevasket, en gærning som mener mye rart. Må jeg gi opp mitt eget liv og bli helt uten egne meninger og følge strømmen? Det kan jo ikke bare finnes en sannhet kan du si, den er jo relativ. Men hvilken sannhet er det bibelen snakker om? Hva er da som skiller troen på Guds sønn, Jesus Kristus utfra andre andre trosretninger? Som du sikkert allerede har forstått så ønsker vi å vitne om vår tro på Jesus Kristus, Guds sønn og ber om at du holder ut litt til. For du vil kanskje bli overrasket.

Livet i Edens hage var starten på menneskenes historie og det fantastiske er at det er et bilde på dagens budskap fra vår Gud, himmelen og jordens skaper. Hva mener du med det, kan du gjerne spørre, lever vi i Edens hage i dag når vi har all den elendigheten rundt oss? Ja, muligheten er der for alle og enhver. Et av de første spørsmålene som ble stilt i verdenshistorien er; "har Gud virkelig sagt". Et spørsmål som både kristne og andre fortsatt står ovenfor. Et spørsmål som gjorde av vi ble adskilt fra Gud og synd og opprør kom inn i verden.

I dag er kunnskapen stor og teknologien er på full fart fremover. Vi strør om oss med flotte ord som emapti, toleranse og kjærlighet, men allikevel så øker egoismen og kyniske holdninger i samfunnet. Frykt og terror lammer og koster verdenssamfunnet enorme summer som kunne vært brukt på andre områder.

Vi alle er enige om at verden er blitt mer egoistisk men er det noen som vil innrømme at en selv er det. Er det slik at vi har svaret selv, og at vi sammen i egen kraft sammen med dagens kunnskap og teknologi kan løse alle de problemer som verdenssamfunnet står ovenfor?

Det virker som om mange verdensledere og vanlige mennesker venter på en som liksom kan ordne opp. Men det er gjerne ikke så langt borte i fra sannheten, den personen finnes og har lagt alt til rette? Så heldigvis finnes det en løsning for verden og hver enkelt av oss, en genial og enkel sådan. Gud har på ingen måte glemt oss. Gud har virkelig en plan og har full kontroll. Alt som er forutsagt i Bibelen stemmer og en skulle tro at den var skrevet først etterpå.

I dag kan en bevise når de forskjellige bøkene i Bibelen er skrevet og den er en fantastisk kjærlighets erklæring til oss mennesker. Ja, men folk kan jo lese og tolke Bibelen akkurat slik de vil? Da vil jeg først spørre deg; har du lest i bibelen?

Gud elsker hver enkelt så høyt at Han sendte sin sønn Jesus for å opprette og fortelle at siste del av Guds geniale plan skulle iverksettes og hemligheten som har vært skjult skulle avsløres.

Jesus gav sitt liv for oss...

Hva er det egentlig Gud prøver å fortelle oss og hva er det som har vært skjult frem til vår tid. Er det slik at jeg må slutte "å leve" og må leve et perfekt liv hvor ingenting er lov lenger? Må jeg overgi mitt liv til Jesus Kristus for å finne livet og sannheten?

NEI, hvordan kan du si nei spør du gjerne da. En må jo si ja til Jesus for å bli frelst og leve så perfekt som mulig? Det er riktig at det er troen på Jesus som frelser og at vi skal være gode mennesker. Men ofte så snur og vrir vi på sannheten og det kan høres så riktig ut, men det blir et krav istedenfor. Sannheten er at det er Jesus som har funnet deg og frelst deg og Hans kjærlighet som vil bidra til at vi ønsker å være god mot andre.

Vi kan ikke frelse oss selv, men det er Jesus som forvandler hjertene våres og vi kommer til tro på Ham. Det er en gave som vi må ta imot og er tilgjengelig for alle. 

Det er et fantastisk budskap som kan sies med få ord; krav er byttet ut med nåde. Det handler ikke lenger om hvor flink du er, men hva Jesus har gjort for deg. Alt er liksom satt på hode og det er nesten vanskelig å tro noe så fantastisk. Gud elsker alle mennesker og ønsker å ha felleskap med oss. Han har gitt oss en nøkkel slik at vi kan gå inn igjennom den døren som fører oss inn i Hans rike, en genial løsning som absolutt alle kan klare både rik og fattig.

 Hvordan finner jeg nøkkelen til Guds rike? Siden du fortsatt henger med så har allerede Jesus pirret din nysjerrighet og det er bare å åpne hjertet for fullt å invitere Jesus inn. La ham vise deg veien og du vil ikke bli skuffet.

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Les mer i arkivet » August 2013 » April 2013
Willy Rostrup Osberg

Willy Rostrup Osberg

50, Bergen

Jeg er en kar fra Bergen som ønsker å dele noe som jeg mener er det viktigste budskapet som er gitt, nemlig Guds plan og frelse for alle mennesker. Livets dype mening og eksistens.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits